Säännöt


20.4.2018 VIRI Annala Takunvainionkatu 2, 33710 Tampere, korttelituvan säännöt

1.
Korttelituvan osapuolet

1.1.
Äänivaltaisia osapuolia ja jäseniä ovat VIRI Annalan seuraavien kiinteistöjen asukastoimikunnat ja yhteyshenkilöt:

Ojavainionkatu 6, Kolunkatu 1 ja 3, Takunvainionkatu 2, Hikivuorenkatu 16 ja 20.

2.
Vuosikokous

2.1.
Pidetään kerran vuodessa 1.9. - 15.12. välisenä aikana. Kokouksen kutsuu koolle korttelitoimikunnan puheenjohtaja

2.2.
Kokouskutsu toimitetaan asukastoimikuntien puheenjohtajille / talojen yhteyshenkilöille vähintään viikkoa ennen kokousta sähköisessä muodossa.

2.3.
Äänioikeus ja äänestys vuosikokouksessa: jokaisella asukastoimikunnalla on kaksi (2) ääntä. Yhteyshenkilöllä on yksi (1) ääni. Päätökseksi kirjataan se ehdotus, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Henkilövaaleissa tasatuloksen ratkaisee arpa.

2.4.
Valitsee korttelitoimikunnan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi.

2.5.
Valitsee kortteliaktiivit: toimikunnan puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan sekä tarpeen mukaan muita toimihenkilöitä. Ehdolle voi asettua valtakirjalla, jos on estynyt saapumasta vuosikokoukseen. Korttelitoimikuntaan valitaan maksimissaan kaksi (2) asukastoimikunnan jäsentä / talo tai talon yhteyshenkilö.

2.6.
Ottaa kantaa edellisen vuoden talouteen ja toimintaan sekä hyväksyy tulevan vuoden budjetin ja toimintasuunnitelman.

2.7.
Päättää korttelituvan vuokraamisen periaatteet, vuokraamisen järjestämisen ja vuokran määrän.

2.8.
Vuosikokouksen päätökset kirjataan pöytäkirjaan. Pöytäkirjakopio toimitetaan VTS:lle.

2.9.
Korttelituvan tilit tarkastaa VTS-kodit.

3.
Korttelitoimikunta

3.1.
Hoitaa korttelituvan asioita ja taloutta.

3.2.
Laatii vuosikokoukselle vuosikertomuksen, talousarvion ja toimintasuunnitelman.

3.3.
Huolehtii tuvan ns. juoksevista kuluista (pesuaineet, käsipaperit, astiat) ja muut toiminnalle välttämättömät hankinnat.

3.4.
Vastaa korttelituvan yleisestä tiedottamisesta. Pääasiallinen ilmoituspaikka on tuvan kotisivu ja talojen ilmoitustaulut. Asukkaille suunattujen tapahtumien ja kerhojen tiedottamisesta vastaa ko. tilaisuuden vastuuhenkilö.

3.5.
Vastaa korttelituvan kotisivun ja sosiaalisen median sivujen ylläpidosta.

3.6.
Toimikunnan kokoukset kutsuu koolle toimikunnan puheenjohtaja. Kutsutavan päättää toimikunta.

3.7.
Kokousten päätökset kirjataan pöytäkirjaan. Päätökseksi kirjataan se ehdotus, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.

3.8.
Toimikunnan puheenjohtaja toimii VTS:n ja kolmannen sektorin vuokrausten yhteyshenkilönä.

3.9.
Eroilmoitus toimikunnasta tehdään kirjallisesti.

4.
Korttelituvan tilojen vuokraaminen

4.1.
Tilojen vuokraamista hoitaa kunkin talon nimeämä vastuuhenkilö. Mikäli talosta ei löydy vuokraushenkilöä, toivotaan että asukastoimikunnan puheenjohtaja ottaisi tehtävän vastaan.

4.2.
Vuokrauksesta tehdään kirjallinen vuokrasopimus.

4.3.
Vuokraamisesta on kirjoitettu erilliset säännöt.

4.4.
Vuokrauksen käytännön järjestelyistä päättää vuosikokous tai kesken vuotta korttelitoimikunta.

Niiden sääntöjen osalta joita ei tässä ole mainittu, korttelitoimikunta noudattaa asukastoimikunnille annettuja toimintaohjeita.